Tìm kiếm Blog này

Over The Hedge














Gameplay

Cấu hình
  • OS: Windows Xp, Wiin Vista, Win 7, Win 8
  • RAM: 256MB
  • VGA Card Memory: 32MB
  • CPU: Intel Pentium III @ 800MHz
  • Hard Free Space: 1GB
  • Direct X: 9.0c
  • Sound Card: Yes



Download Link:




4Share: Here





OneCloud : Here







Hướng Dẫn:



1- Tải  về  > giải nén 




2- chạy "setup.bat" > 100%> Finish




3- Play 


0 nhận xét: