Tìm kiếm Blog này

Trillion God of Destruction
Gameplay


Cấu Hình
OS: Windows 7 (64-bit)
Processor: 3 GHz Intel i3 or equivalent
Memory: 4 GB RAM
Graphics: 3 GHz Intel i3 or equivalent
DirectX: Version 10
Storage: 10 GB available space


Download Link:Google: Setup    Part1  Part2  Part3  Part4  Part5   
4share : Setup   Part1    Part2   Part3   Part4    Part5Onecloud : Setup    Part1    Part2    Part3     Part4    Part5Hướng Dẫn:

1-Tải về tat ca về >
2- Chạy "Setup" > 100% > Finish


3- Play game

0 nhận xét: