Tìm kiếm Blog này

Tiny KeepGameplayCấu Hình
* Hệ điều hành: Windows XP hoặc Vista
* Processor: Pentium 4 - 2.0MHz or better
* RAM: 512MB -  1GB
* Video Card RAM: 128MB, 3D hardware acceleration required
* Đĩa cứng trống: 1.5 GB


Download Link:


Google : 550mb


Hướng Dẫn:

1 ) Tải về > giải nén > setup>Play
0 nhận xét: