Tìm kiếm Blog này

Battle Metal: Street Riot Control Game
GamePlay


                                            

Cấu Hình

* Processor: Intel P4 2.0gh or higher 
* Memory: 1 GB of RAM
* Graphics Card: 128 MB
* Hard Disk: 1 GB free disk space
* Sound Card DirectX® 9.0c compatible 


Download Link:


Google  : 230mb

Kumpulbagi: 230mb

Hướng Dẫn:


1 ) Tải về > giải nén 
2) Chạy "Battle Metal.exe" để cài đặt > 100% >finish
3) Play